Uprzejmie proszę o pomoc w odnalezieniu psa, suczki rasy wyżeł weimarski krótkowłosy, wiek 1,5 roku, nr transpondera 616108000030951. Pies zaginął z posesji w nocy 13/14 grudnia w miejscowości Dziedzice w gminie Domaszowice, powiat namysłowski.

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. 691226612

 Pozdrawiam

Karolina Gąsiewicz

W związku z wejściem programu do rejestracji wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących WetSystems - lekarze weterynarii, którzy otrzymali zgodę na wystawianie paszportów są zobowiązani do przesłania na adres elektroniczny biura naszej Izby:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

własny e-mail, na który w późniejszym czasie zostanie odesłany login i hasło dostępu do programu WetSystems.

Sprawę należy traktować jako pilną, osoby, które nie dostarczą swojego maila do bazy programu WetSystems nie bądą mogły z niego korzystać, tym samym zostaną pozbawione możliwości wydawania paszportów dla psów, kotów i fretek!

Termin przesłania maila został przesunięty w oparciu o decyzję Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do 31.12.2015r.

 

W dniu 18 grudnia 2015r. (piątek - godz. 16:00) odbędzie się wyjazdowe, szkoleniowe posiedzenie Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

Spotkanie jest połączone z Wieczorem Wigilijnym, który odbędzie się w pałacu Pawłowice. 

Kolędować będą członkowie Naszej Izby z powiatu kluczborskiego i oleskiego.

Organizatorem uroczystości jest Kol. Sebastian Konwant, który przyjmuje zgłoszenia uczestnictwa - tel. kontaktowy 691 226 634.

Koszt uczestnictwa w kolacji wigilijnej wynosi 20 zł.

wpis: mw.6.12.2015

 

Z powodu szkolenia WetSystems, programu dotyczącego obsługi paszportów dla zwierząt towarzyszących,

w dniach 7 -  8 grudnia 2015r. Biuro Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej będzie nieczynne.

Sprawy pilne proszę zgłaszać na numer 691 226 653.

wpis: mw.27.11.205

Prezes i Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypominają kierownikom zakładów leczniczych dla zwierząt o konieczności właściwego postępowania z odpadami weterynaryjnymi, które zostało dokładnie określone w poniższym rozporządzeniu:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami weterynaryjnymi polegający na:

1)         klasyfikowaniu odpadów weterynaryjnych w celu ustalenia właściwego sposobu postępowania z nimi;

2)         zbieraniu odpadów weterynaryjnych;

3)         magazynowaniu odpadów weterynaryjnych;

4)         transportowaniu odpadów weterynaryjnych.

§ 2. Odpady weterynaryjne klasyfikuje się w następujący sposób:

1)   odpady weterynaryjne o kodzie 18 02 02*, zwane dalej „odpadami zakaźnymi”, będące odpadami niebezpiecznymi zawierającymi żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przy-jęcia, że powodują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów;

2)  odpady weterynaryjne o kodach 18 02 05* i 18 02 07*, zwane dalej „odpadami niebezpiecznymi”, będące odpadami niebezpiecznymi zawierającymi substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby niezakaźne u ludzi lub zwierząt lub mogą być źródłem skażenia środowiska;

3)   odpady weterynaryjne o kodach 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08, zwane dalej „odpadami pozostałymi”, będące odpadami weterynaryjnymi nieposiadającymi właściwości niebezpiecznych.

§ 3. 1. Odpady weterynaryjne zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania i dzieli się na odpady zakaźne, odpady niebezpieczne i odpady pozostałe, uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.

2. Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne przekazuje się do unieszkodliwiania.

§ 4. 1. Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jedno-razowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

2. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia) w taki sposób, aby ich górna krawędź nie uległa skażeniu, a w przypadku odpadów zakaźnych — skażeniu lub zanieczyszczeniu.

3. Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia, które umieszcza się w miejscach powstawania tych odpadów.

4. Pojemniki lub worki jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3, mogą być wypełnione do nie więcej niż 2/3 ich objętości.

5. Raz zamknięte pojemniki lub worki jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3, nie mogą być otwierane.

6. W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3, należy je w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku jednorazowego użycia.

7. Pojemniki wielokrotnego użycia myje się po każdym użyciu, a w przypadku odpadów zakaźnych — dezynfekuje się, a następnie myje.

§ 5. 1. Pojemniki i worki jednorazowego użycia powinny posiadać widoczne oznakowanie zawierające następujące informacje:

1)         kod odpadów w nich przechowywanych;

2)         miejsce pochodzenia odpadów;

3)         datę ich zamknięcia.

2. Odpady zakaźne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru czerwonego.

3.Odpady niebezpieczne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru żółtego.

  1. Odpady pozostałe gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru innego niż kolor czerwony i żółty.

§ 6. 1. Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze 10 °C i wyższej. W temperaturze poniżej 10 °C odpady zakaźne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni.

2.Odpady niebezpieczne i odpady pozostałe mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni.

3.Miejsce magazynowania odpadów weterynaryjnych powinno być:

1)zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;

2)zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;

3)przeznaczone wyłącznie do magazynowania odpadów weterynaryjnych.

4. Miejsce, o którym mowa w ust. 3, myje się po każdym usunięciu odpadów niebezpiecznych, a w przypadku usunięcia odpadów zakaźnych — dezynfekuje się, a następnie myje.

5. W przypadku powstawania niewielkich ilości odpadów zakaźnych lub odpadów niebezpiecznych można je magazynować w chłodziarce lub w zamrażarce w osobnych opakowaniach w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1.

§ 7. Odpady weterynaryjne transportuje się z miejsca ich powstania do miejsca ich magazynowania w zamkniętych pojemnikach lub workach jednorazowego użycia w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

§ 8. Podmioty świadczące usługi związane z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych postępują z odpadami weterynaryjnymi zgodnie z procedurą postępowania z odpadami weterynaryjnymi oraz instrukcją dotyczącą zasad selektywnego zbierania odpadów weterynaryjnych na danym stanowisku pracy.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

Informujemy, że dnia 1 października 2015 r. weszła w życie uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Nr 27/14/VI w sprawie zmiany uchwały Nr 24/2014/VI z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów ustalające opłatę szkolenie praktyczne za na kwotę 32,00 PLN za dzień.

 

Pełny tekst uchwały Nr 24/14/VI i 27/14/VI oraz projekt przykładowego Porozumienia o odbycie praktyk studenckich zamieszczono w zakładce Dokumentyw folderze zip. Praktyki weterynaryjne_wzór umowy_10.11.2015.

W zakładce Paszporty umieszczono dwie uchwały Rady Krajowej nr 55/2015/VI oraz 56/2015/VI z dnia 29 września 2015r.

Wymienione uchwały zmieniają zasady wydawania paszportów i przekazywania informacji o wydaniu paszportu.

Proszę o dokładną lekturę tych dokumentów, w skócie zmiany dotyczą:

  1. rejestr wydanych paszportów jest prowadzony w formie elektronicznej;
  2. program do rejestracji VETSystems jest własnością Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej;
  3. program VETSystems jest udostępniony nieodpłatnie lekarzom weterynarii upoważnionym do wydawania paszportów;
  4. informację o wydaniu paszportu umieszcza się w terminie 3 dni od  wydania paszportu;
  5. maksymalna ilość pobranych paszportów wynosi 25 sztuk;
  6. od 1 stycznia 2016r. obowiązkiem każdego lekarza weterynarii wydającego paszport jest - jak do tej pory, w terminie 7 dni przekazanie kwestionariusza zwrotnego ALBO w terminie 3 dni umieszczenie informacji o wydaniu paszportu w programie WETSystems;
  7. od 1 maja 2016r. obowiązkiem każdego lekarza weterynarii wydającego paszport jest  umieszczenie w terminie 3 dni informacji o wydaniu paszportu w programie WETSystems;
  8. od 1 maja 2016r. nie obowiązują druki kwestionariuszy zwrotnych.                                                                                                                                                                                                                          wpis: mw.20.10.2015            

Licznik

Odsłon artykułów:
971180
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com