W dniu 26 czerwca 2015r., w zabytkowym Pałacu Mycielskich położonym w Wolsztynie,  zostało zawarte

Porozumienie Wielkopolskie.

         Sygnatariuszami zostali Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”, Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii.

        Konferencję otworzył Kol. Bogusław Knaflewski – Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, który powitał zebranych. Następnie głos zabrał Kol. Jacek Łukaszewicz  Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, który przedstawił cele spotkania.

      Kol. Bogusław Knaflewski zaproponował wybór Przewodniczącego spotkania. Zaproponowano Kol. Zdzisława Czerwińskiego na Przewodniczącego obrad. Kandydaturę przyjęto przez aklamację.Przewodniczący zarządził wybór prezydium spotkania i wybór dwóch Zastępców i Sekretarza. Zaproponowano Kol. Marka Wisłę oraz Kol. Wiesława Ładę na Zastępców Przewodniczącego. Wyboru dokonano jednomyślnie. Na sekretarza zgłoszono Kol. Mariana Grossa. Kandydaturę przyjęto 33 głosy za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący.  

 

 

 

Sala obrad 

Odczytano projekt porozumienia, prowadzono dyskusję nad jego treścią, po czym Przewodniczący spotkania zaproponował powołanie zespołu ds. opracowania treści uchwał, które zapadną na dzisiejszym spotkaniu. Zaproponowano Marka Wisłę, Marka Kubicę i Krzysztofa Lamka. Kandydatury zostały przegłosowane, przy 33 głosach za oraz 2 głosach wstrzymujących się.

 

 

Prace Zespołu tworzącego uchwały Porozumienia Wielkopolskiego

 

Kol. Bogusław Knaflewski przedstawił analizę danych dotyczących zarobków w Inspekcji Weterynaryjnej, na podstawie materiałów dostarczonych przez Główny, Wojewódzkie i Graniczne Inspektoraty Weterynarii, propozycje zakresu zmian wynagrodzeń w najbliższym i późniejszym czasie. 

Po przedstawieniu prezentacji zarządzono nad nią dyskusję. Kol. Paweł Żygadło wniósł o jedność i wspólną walkę. Zaproponowano, aby działania medialne prowadzone były za pośrednictwem Internetu i portali społecznościowych, które są darmowe i o zasięgu ogólnokrajowym. Kol. Jacek Łukaszewicz zaapelował o zaniechanie wzajemnych oskarżeń pomiędzy lekarzami Inspekcji, a lekarzami wolnej praktyki.

Przewodniczący spotkania zarządził dyskusję nad ostatecznym projektem porozumienia oraz jego nazwą. Po wprowadzeniu zmian zarządzono głosowanie nad treścią porozumienia. Za głosowało 34, przeciw 0, wstrzymało się 1. Porozumienie zaakceptowano. Poniżej jego treść:

 

                                                                                       POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Zawarte w Wolsztynie, dnia 26 czerwca 2015 r. pomiędzy:

1.  Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną, zwaną dalej Izbą reprezentowaną przez: …………………………………………………… ................................

2.    Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” zwanym dalej Stowarzyszenie Medicus Veterinarius

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………......................................

3. Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej zwany dalej Związkiem Zawodowym, zwanym dalej OZZLWIW

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………......................................

4. Sekcją Krajową NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii, zwaną dalej NSZZ Solidarność reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………………......................................

§ 1

CELE I ZADANIA

1. Konsolidacja wszystkich organizacji reprezentujących lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej;

2. Podwyższenie wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii do poziomu ustalonego w uchwale sygnatariuszy Porozumienia;

3. Prowadzenie akcji medialnej mającej na celu upublicznienie problematyki związanej z zawodem lekarza weterynarii;

4. W przypadku braku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 przygotowanie do ogólnopolskiego protestu wszystkich środowisk zrzeszających lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

§ 2.

OBOWIĄZKI STRON

1. Strony zobowiązują się działać wspólnie i w porozumieniu w kontaktach ze  stroną rządową oraz innymi instytucjami dla osiągnięcia celów i zadań wskazanych w § 1, w szczególności w sposób następujący:

a)    OZZLWIW oraz NSZZ Solidarność przy uwzględnieniu zapisów zawartych w ustawach z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 167, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 295, z późn. zm.),  ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. nr 100 poz.1080, z późn. zm.) oraz innych ustawach,

b)    Stowarzyszenie Medicus Veterinarius oraz Stowarzyszenie SLWWUCZ przy uwzględnieniu zapisów zawartych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 79 poz. 855, z późn. zm.) oraz innych ustawach,

c)    Izba przy uwzględnieniu zapisów zawartych w ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1509, z późn. zm.) oraz innych ustaw.

§ 3.

REPREZENTACJA

1.    Strony przyjmują, iż dla realizacji celów i zadań, o których mowa w §1 występują przed stroną rządową oraz innymi instytucjami wspólnie, solidarnie i na równych prawach;

2.    W sprawach dotyczących realizacji celów i zadań, o których mowa w §1, Strony reprezentować będzie zespół złożony z przedstawicieli każdego z sygnatariuszy, powołanych na zasadach i w trybie określonym przez właściwe dla nich statuty;

3.    Zespół, o którym mowa w pkt 2 będzie odbywał spotkania robocze w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w miejscu przez siebie ustalonym.

4.    Uzgodnienia zapadają zwykłą większością głosów, przy założeniu, iż każda ze stron ma 1 głos.

§ 4.

CZAS TRWANIA POROZUMIENIA

Porozumienie zostaje zawarta na czas nieokreślony, każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie.

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.

2.    Porozumienie może być zmienione za pisemną zgodą wszystkich stron.

 

Sygnatariusze podpisali Porozumienie, na sali nie było reprezentanta Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wykonujących Urzędowe Czynności Zlecone z siedzibą w Starachowicach.

 

 

Następnie prowadzono dyskusję nad uchwałami dotyczącymi podniesienia płac w IW i wynagrodzeń dla urzędowych lekarzy weterynarii.

 

Sala obrad

Przyjęto uchwałę dotyczącą sytuacji płacowej w IW:

Uchwała Numer 1/2015 

Porozumienia Wielkopolskiego

z dnia 26 czerwca 2015 r. dotycząca sytuacji płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej

Preambuła:

Realizując zapisy Porozumienia Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. będącego emanacją oczekiwań środowiska polskich lekarzy weterynarii, w trosce o bezpieczeństwo zdrowia publicznego, zważając na fakt, iż:

   1. W latach 2008 – 2014 odeszło ze względu na niskie zarobki z Inspekcji Weterynaryjnej 5,74 % lekarzy weterynarii,

   2. W latach 2008–2014 nastąpił realny spadek wartości średniego wynagrodzenia w Inspekcji Weterynaryjnej w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 20 %,

   3. W latach 2008–2014 nastąpił realny spadek wartości średniego wynagrodzenia w Inspekcji Weterynaryjnej w stosunku do płacy minimalnej o 61,55 %.

   4. Nakłady finansowe na wykształcenie urzędowego lekarza weterynarii, w tym na rzecz specjalizacji są nieporównywalne z innymi zawodami a tym samym zestawienie jego płacy z płacą inspektorów w innych służbach jest nieuprawnione i bezzasadne.

   5. Efektywność wydatkowania pieniędzy publicznych na przeprowadzenie kontroli przez lekarzy weterynarii działających w ramach Inspekcji weterynaryjnej jest 12-krotnie wyższa niż w IHARS oraz 8-krotnie wyższa niż w PIORIN;

   6. Rząd RP nie realizuje wobec pracowników Inspekcji Weterynaryjnej zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 1111, z późn. zm.) w zakresie wyasygnowania dodatkowych środków finansowych na zadania z zakresu dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia w związku z odprawami emerytalnymi i rentowymi, corocznym wzrostem dodatku stażowego oraz nagrodami jubileuszowymi - co w przypadku małych jednostek administracyjnych implikuje konieczność zwolnień z pracy lub po odejściu na emeryturę, nie obsadzenie stanowiska pracy celem wypracowania dodatkowych środków. Powyższe działanie powoduje konsumpcję wszystkich środków finansowych, w konsekwencji czego nie są realizowane dodatkowe zadania nałożone na kierowników jednostek administracji rządowej , takich jak: wypłaty z funduszu nagród , dodatki zadaniowe oraz gwarantowane prawem podwyższenia płac po pozytywnej ocenie okresowej.

   7. Naruszenie przez Rząd RP przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. 2011 r., nr 79, poz. 431, z późn. zm.), w odniesieniu do obowiązków nałożonych mocą art. 6 i 8 w brzmieniu: Podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym dla pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a i d oraz pkt 2, stanowią wynagrodzenia z roku poprzedniego, zwaloryzowane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalonym w ustawie budżetowej, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane na podstawie odrębnych przepisów; Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku. Wobec cytowanych powyżej norm prawnych, teza przedstawiana przez Rząd RP o zamrożeniu płac dla pracowników służby cywilnej jest nieuprawnionym nadużyciem.

   8. Lekarze weterynarii są wysoko wykwalifikowanymi pracownikami, gdzie doświadczenie i specjalizacja jest wymogiem koniecznym, toteż trudno motywować pracownika do pracy nie odzwierciedlając w płacach jego wysokich kwalifikacji. Brak odpowiedniej motywacji finansowej skutkuje odchodzeniem najlepiej wykwalifikowanych pracowników.

   9. Bezpieczeństwo zdrowia publicznego jest strategicznym celem państwa i jako takie winno mieć zagwarantowany nadzór sprawowany przez kadrę o najwyższych kwalifikacjach, co w sposób oczywisty prowadzi do wniosku, iż kadra ta winna być opłacana analogicznie, jak w innych strategicznych dziedzinach gospodarki . Podkreślić należy, iż wysoki standard nadzoru i wykonywanych badań przekłada się na rozwijający się eksport produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Mając na uwadze powyższe:

§ 1.

Porozumienie Wielkopolskie żąda:

 • Realizacji zapisów wynikających z ustaw cytowanych w Preambule;

 • Podwyższenia średniej płacy lekarza weterynarii pracującego w Inspekcji Weterynaryjnej z co najmniej 5 letnim stażem pracy do poziomu 200% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i zapewnienie dalszej możliwości rozwoju finansowego i zawodowego ;

§ 2.

Porozumienie Wielkopolskie wzywa Rząd RP do usunięcia i zaprzestania naruszeń prawa polegających na wieloletnim nie realizowaniu wskazanych powyżej przepisów w zakresie praw pracowników Inspekcji Weterynaryjnej do corocznej waloryzacji płac i innych świadczeń poprzez jednorazową wypłatę świadczeń zaległych. W wypadku braku reakcji Rządu RP, Porozumienie Wielkopolskie w imieniu wszystkich pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wystąpi z pozwem zbiorowym wobec Skarbu Państwa o zapłatę należnych świadczeń z odsetkami od roku 2008 włącznie.

§ 3.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

Zarządzono głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 

Kolejna uchwała dotyczyła wynagrodzenia urzędowych lekarzy weterynarii, po jej opracowaniu i dyskusji nad zapisami została przyjęta w treści:

Uchwała Numer 2

Porozumienia Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2015 r.  dotycząca podwyższenia wynagrodzenia urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania czynności urzędowych  związanych z zwalczaniem chorób zakaźnych

Preambuła

Realizując zapisy porozumienia Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. będącego emanacją oczekiwań środowiska polskich lekarzy weterynarii, w trosce o bezpieczeństwo zdrowia publicznego, zważając na fakt, iż:

1. Parlament Europejski i Rada dostrzegła konieczność regulacji wynagrodzeń lekarzy weterynarii wyznaczonych co najmniej co dwa lata, w szczególności w celu uwzględnienia inflacji, czego wyrazem jest zapis art. 27 ust.3 rozporządzenia (WE) Nr 882/2004 w brzmieniu:  „są uaktualniane  co najmniej co dwa lata w szczególności w celu uwzględnienia inflacji” w odniesieniu do czynności urzędowych z zakresu higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, jak również w zakresie monitoringu obecności substancji niedozwolonych w tkankach zwierzęcych oraz w żywności pochodzenia zwierzęcego;

2.   Konstytucja RP w art.32 ust.1 gwarantuje, iż  Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne;

3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wykonała ekspertyzę pt. „Wycena kosztu godziny pracy lekarza weterynarii w Polsce wykonującego czynności lekarsko-weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt”.

§1

Porozumienie Wielkopolskie żąda zastosowania tych samych kryteriów i mechanizmów kształtowania kwoty wynagrodzenia lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania czynności urzędowych z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii i w trybie natychmiastowym zmiany kwot wynagrodzenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

§2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

Uzasadnienie, ze względu na wielostronicową objętość, mając na względzie przejrzystość niniejszego opracowania umieszczono w zakładce Dokumenty.

 

Grupa Opolsko - Kujawsko-Pomorska wraz z gospodarzem spotkania Kol. Pawłem Jaśkiewiczem

 

Przewodniczący spotkania oddał głos Kol. Markowi Wiśle, który przedstawił oficjalny protest płacowy skierowany do Premier RP, który został jednomyślnie przyjęty przez obecnych. 

 

 

Premier Rządu RP

 

                                                                                                    Pani Ewa Kopacz

 

Realizując wolę środowiska weterynaryjnego wyrażoną porozumieniem zawartym przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wykonujących Urzędowe Czynności Zlecone, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”, Sekcję Krajową NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii - protestujemy przeciw pauperyzacji zawodu lekarzy weterynarii pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych do czynności urzędowych, żądając równocześnie realizacji polityki płacowej zgodnej z ustawą o służbie cywilnej, wynagradzania pracowników Inspekcji Weterynaryjnej porównywalnego do innych zawodów istotnych dla funkcjonowania Państwa, jak i urealnienia opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

 

Zaniedbania w nadzorze weterynaryjnym, a trudno motywować pracownika obniżając faktycznie i tak niskie zarobki, mogą doprowadzić do poważnych strat w Gospodarce Narodowej. Frustracja, atmosfera niezadowolenia jest efektem ośmioletniego, permanentnego obniżania dochodów.  Duża fluktuacja pracowników, faktyczny spadek zatrudnienia lekarzy weterynarii przy jednoczesnym rozszerzeniu nadzoru, utrata doświadczonych pracowników    i traktowanie pracy w Inspekcji Weterynaryjnej przez młodych lekarzy weterynarii jako przejściowej – jest niebezpieczne dla ciągłości nadzoru weterynaryjnego. Siłą Inspekcji Weterynaryjnej jest doświadczenie budowane przez dekady, a wyrazem skuteczności            w działaniu jest uwolnienie Państwa od chorób zakaźnych zwierząt oraz osiągnięcie wysokiego poziomu produkcji w przemyśle rolno-spożywczym.

 

Żywność pochodzenia zwierzęcego,  zdobywająca uznanie za granicą, jest kontrolowana przez wyszkoloną i wykształconą kadrę, gdzie doktoraty naukowe nie są rzadkością a studia specjalizacyjne stają się regułą. Poszerzanie wykształcenia odbywa się własnym trudem, wyrzeczeniami i finansami, demotywacja, która płynie z aktualnej polityki płacowej budzi głębokie niezadowolenie i rozgoryczenie.

 

Kontestując obecną sytuację płacową lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej i wykonujących czynności urzędowe zlecone przez powiatowego lekarza weterynarii, przed rozpoczęciem protestu, domagamy się mediacji, przekazując równocześnie uchwały podjęte przez Porozumienie Wielkopolskie.

 

 Uczestnicy Porozumienia Wielkopolskiego

 

 

Następnie Przewodniczący spotkania zaproponował, aby osoby do zespołu negocjacyjnego w sprawach płacowych byli każdorazowo wskazywani przez Sygnatariuszy porozumienia.

 

Warto podkreślić, że Porozumienie Wielkopolsce zawarto w zgodzie, z pełnym przekonaniem o słuszności podejmowanych kroków, cieniem na ideę Porozumienia kładzie się nieobecność przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wykonujących Urzędowe Czynności Zlecone z siedzibą w Starachowicach.

 

Przyjęto zaproponowany przez Kol. Pawła Żygadło projekt logo Porozumienia Wielkopolskiego wraz z kontem na facebooku.

 

Kończąc spotkanie, podziękowano gospodarzowi Kol. Pawłowi Jaśkiewiczowi za organizację i gościnę na Ziemi Wolsztyńskiej, w pięknym Pałacu wybudowanym w 1911r. przez Rodzinę Mycielskich, założycielom Porozumienia za pracę i  poświęcenie dla tworzeniu jedności Polskiej Weterynarii.

 

Założyciele Porozumienia Wielkopolskiego  

 

Kolejne informacje do członków Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej będą przekazywane w systemie dialogowym - bez umieszczania na stronie internetowej - to też prosimy o przekazanie adresów mailowych - prośba dytyczy, tych którzy takich informacji jeszcze nie otrzymywali.

W dniu 6 lipca 2015r. informacja medialna o powstaniu Porozumienia Wielkopolskiego trafi do szerokiej wiadomości, prosimy członków Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, aby tezy ujęte w uchwałach, istotę protestu przekazywali jak najszerszej grupie odbiorców, korzystając z facebooka, twitera, prezentując informację o proteście w zakładach leczniczych dla zwierząt, inspektoratach weterynarii, na stronach izb lekarsko-weterynaryjnych, mediom lokalnym, politykom.

 

 

 Prezes OILW

Marek Wisła

 

 

 

 

Licznik

Odsłon artykułów:
1479102
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com