Przyszłość Weterynarii jest ściśle związana z funkcjonowaniem izb lekarsko-weterynaryjnych. Można nawet założyć, że powinny one kreować rozwiązania korzystne dla lekarzy weterynarii i szeroko pojętej Weterynarii. Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Opolską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną miała określić zagrożenia dla zawodu lekarza weterynarii jakie niosą zmiany proponowane w prawodawstwie europejskim i tendencje społeczne, przedstawić różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu izb lekarsko-weterynaryjnych na przykładzie wybranych krajów i w konsekwencji wypracować przesłanki będących podstawą do tworzenia przyszłości Weterynarii.

Miejscem Konferencji był Zamek w Mosznej, rezydencja rodu Tiele-Wincklerów na Opolszczyźnie. Konferencja została podzielona na dwie sesje. Zadaniem pierwszej było przedstawienie organizacji izb lekarsko-weterynaryjnych i szeroko pojętej Weterynarii w krajach Unii Europejskiej i na Tajwanie. Założeniem było omówienie rzeczonych zagadnień w państwach europejskich o ugruntowanej strukturze demokratycznej i w państwach o młodej demokracji. Celem porównania funkcji wspomnianych struktur w innych kulturach, zaproszono gości z Tajwanu. Druga sesja dotyczyła przyszłości w Weterynarii klinicznej oraz próby opisania bliższej i dalszej przyszłości sensu lato.

Dr Ivan Riečan DVM LL.D. Przewodniczący Komisji Nadzorczej Izby Słowackiej przedstawił zasady funkcjonowania samorządu lekarsko-weterynaryjnego w swoim kraju. Izba jest samorządną organizacją zawodową zrzeszającą lekarzy weterynarii wykonujących prywatne czynności i usługi weterynaryjne w Republice Słowackiej, jej zasady funkcjonowania i organizacja nie odbiegają od naszych rozwiązań. Są jednak różnice, Izba zrzesza tylko prywatnych lekarzy weterynarii wykonujących zawód i prowadzących czynności z wyznaczenia z zakresu monitoringu chorób zwierząt, czy obserwacji w kierunku wścieklizny. Nadzór nad ubojami sprawują lekarze państwowi niebędący członkami Izby. Ustawiczne kształcenie weterynaryjne lekarzy weterynarii jest na Słowacji obowiązkowe, Izba nadzoruje jego realizację poprzez ustanowienie systemu punktów CPD. Działalność społeczna Izby, reprezentowanie zawodu lekarza weterynarii wobec prawodawcy i obrona interesów swoich członków są analogiczne jak w naszej Izbie.

Kolejny wykład prowadzony przez lek. wet. Dorotę Suchecką – ZHW Zielona Góra, dotyczył różnic i podobieństw w funkcjonowaniu Weterynarii i izb lekarsko-weterynaryjnych w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Podczas wykładu zostały omówione zarówno historia, jak i ciekawa struktura izb lekarsko-weterynaryjnych oraz praktyczne rozwiązania dotyczące ubezpieczeń, emerytur czy akredytacji praktyk weterynaryjnych.

Pierwszą sesję zakończyli Vicky Chiu z China University of Technology oraz Jakub Jatkiewicz PhD candidate z National Chengchi University Tajpej. Wykład przedstawił rolę społeczną lekarza weterynarii w kulturze azjatyckiej, jego status ekonomiczny, organizację stowarzyszeń zawodowych i zasady nadzoru weterynaryjnego. Wykład z bogatymi materiałami zdjęciowymi zamknął pierwszą sesję.

W przerwie, na schodach Zamku od strony dziedzińca wykonano pamiątkowy ansamble. Druga sesja rozpoczęła się wykładem dotyczącym kierunków rozwoju Weterynarii klinicznej, który przedstawił dr n. wet. Wojciech Hildebrand - Przychodnia Weterynaryjna Neovet Wrocław. Główne tezy wykładu potwierdziły, że zawód lekarza weterynarii wraz z pozostałymi zawodami medycznymi (lekarz, pielęgniarka) przez wielu analityków rynku pracy jest wymieniany jako ten, na który w przyszłości wzrastać będzie zapotrzebowanie stale rozwijających się społeczeństw. Wynika to między innymi z rozwijającej się potrzeby dbania o zdrowie własne i zwierząt oraz angażowania się w ratowanie środowiska naturalnego, w tym ochronę zagrożonych gatunków zwierząt. Bardzo szeroko zostały przedstawione nowe techniki diagnostyczne, prognozy rynku pracy dla specjalistów, czy nowe techniki leczenia. Wskazano, że zawód lekarza weterynarii należy do zawodów przyszłości i będziemy najprawdopodobniej obserwować dynamiczny rozwój tej profesji, zwłaszcza w zakresie nauk klinicznych.

Ostatni wykład zamykający konferencję, wygłoszony przez piszącego te słowa, był próbą przedstawienia bliższej i dalszej przyszłości Weterynarii. Bliższą przyszłość, czyli scenariusz na najbliższe lata kreują projekty zmian wprowadzane w prawodawstwie krajowym i unijnym, natomiast dalsza przyszłość jest efektem procesów toczących się w rozwijającym się społeczeństwie. Przedstawiono niektóre działy szeroko pojętej Weterynarii, których zmiany wydają się najbardziej prawdopodobne. Wspomniano o wpływie na zawód lekarza weterynarii: projektu ministerialnego specustawy o nadzorze weterynaryjnym, rozporządzenia 625/2017 dotyczącego kontroli urzędowych, możliwości tworzenia studiów weterynaryjnych o profilu praktycznym – a nie tak jak do tej pory o profilu ogólnoakademickim, nowych źródłach białka – alternatywy dla hodowli wielkostadnej, czy przewidywanego spadku konsumpcji mięsa. Wydaje się, że największy wpływ na nasz zawód będą miały społeczne potrzeby dotyczące relacji człowieka do zwierząt. Zmiany dotyczące traktowania zwierząt są widoczne, i to nie tylko wobec zwierząt towarzyszących, ale i coraz częściej wobec zwierząt gospodarskich.

Konferencja została przez uczestników bardzo dobrze oceniona. Szeroka tematyka sprawiła, że zasygnalizowano wiele pożytecznych zmian, ale i wiele zagrożeń dla naszego zawodu. Przyszłość Weterynarii klinicznej rysuje się optymistycznie, natomiast w zakresie nadzoru weterynaryjnego jest wiele niewiadomych.

Wieczorem organizatorzy zaproponowali dla uczestników Konferencji zwiedzanie Zamku w Mosznej, miejsca o wyjątkowo eklektycznej architekturze i ciekawej historii oraz wspólną kolację. Należy gorąco podziękować Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za pomoc finansową w organizacji Konferencji o Przyszłości Weterynarii oraz sponsorowi firmie Vet-Agro za pomoc w wynajęciu Sali konferencyjnej.

Wszystkie wykłady w wersji elektronicznej zamieszczono za zgodą autorów na stronie http://www.izbawet.opole.pl/biuletyn-oil-w.

Marek Wisła

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Prudniku

Licznik

Odsłon artykułów:
1458799
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com