Aktualności

Komunikat dla ZLZ - ustawa o odpadach

Przypominamy, że zakłady lecznicze dla zwierząt będące wytwórcami odpadów są zobowiązane do 24 lipca 2018 r. do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzonego przez marszałka województwa. Poniżej komunikat w tej sprawie:

 

 

 

Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r.

poz. 922 z późn. zm.) o odpadach, a dokładnie brzmienie art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e tej

ustawy, przypominamy, że podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt,

będące wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji

odpadów, są zobowiązane do złożenia, w terminie do 24 lipca 2018 r., wniosku

o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty

w opakowaniach i gospodarujących odpadami (jest to integralna część Bazy danych

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)), prowadzonego

przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

lub siedzibę podmiotu.

W celu dokonania prawidłowej rejestracji należy złożyć wniosek o wpis (co do zasady

należy wypełnić Działy: I i XII) oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań

niezbędnych do wpisu do rejestru i oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte

w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym, oświadczenia te są składane

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (przykładowy

wzór oświadczeń w załączeniu). Wniosek dostępny jest pod adresem

https://bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania i nie podlega on opłacie

rejestrowej.

Niestety, do dnia dzisiejszego brak jest nowego wzoru formularza rejestrowego, który

zawierałby Dział XII – cały czas trwają w Ministerstwie Środowiska prace nad

projektem nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów

formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie

z rejestru. Z uwagi na to sugerujemy odręczne dodanie w początkowej części

wniosku – Dział I w pozycji 2 „Wypełnione działy” – dopisku Dział XII

z zaznaczeniem TAK oraz dodanie oświadczenia: „Jestem wytwórcą odpadów

obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów, o którym mowa art. 50 ust. 1 pkt

5 lit. e ustawy o odpadach i są to odpady: (podajemy kody i rodzaj). Odpady

wytwarzane są w (województwo, powiat, gmina miejscowość, ulica, kod pocztowy,

nr domu nr lokalu – oddzielnie dla każdego z miejsc prowadzenia działalności).”

Z uzyskanych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną informacji wynika, iż

niektóre urzędy marszałkowskie same udostępniły formularze z dodanym przez

siebie Działem XII, w takim przypadku powyższe dodatki będą zbędne.

Należy mieć również świadomość, iż zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska

w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego

i formularza o wykreślenie z rejestru może wiązać się z późniejszą potrzebą

aktualizacji danych w Rejestrze.

Proponowany wyżej sposób postępowania jest jedynie sugestią z uwagi na brak aktualnego formularza wniosku o wpis.

Natomiast przed podjęciem działań rejestrowych, należy bezwzględnie skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim w celu uzgodnienia sposobu rejestracji.

 

przykładowy wzór oświadczeń

Licznik

Odsłon artykułów:
378007
Joomla Templates - by Joomlage.com