Aktualności

Projekt Obywatelski Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności - 15.11.2016

 

Obywatelski projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności

 

Dyskusja nad konsolidacją systemu bezpieczeństwa żywności trwa od wielu lat. Jednak nigdy wcześniej reforma nie przybrała tak konkretnej i, niestety, budzącej nasze obawy postaci. Dlatego, kierując się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo zdrowotne żywności oraz troską o rolników, eksporterów żywności a także wszystkich konsumentów, samorząd lekarzy weterynarii postanowił przygotować własny projekt ustawy.

 

Prezentujemy dzisiaj wszystkim Polakom ustawę o Państwowej Inspekcji Weterynarii
i Żywności. To kompleksowe i przemyślane rozwiązanie, które z jednej strony zapewni konsolidację systemu urzędowej kontroli żywności, a z drugiej eliminuje zagrożenia, jakie niesie za sobą reforma przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Co proponujemy?

 

Nowa Państwowa Inspekcja Weterynarii i Żywności zostanie zbudowana na bazie obecnych struktur Inspekcji Weterynaryjnej, poprzez przyłączenie do niej pozostałych inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności. Takie rozwiązanie jest podyktowane względami praktycznymi i merytorycznymi. Inspekcja Weterynaryjna jako jedyna posiada sprawdzone struktury w każdym powiecie. Jednocześnie każda nowa inspekcja, która powstanie po konsolidacji, będzie w 80% zajmować się sprawami weterynaryjnymi, które automatycznie stają się podstawą jej działalności.

 

Nowa Państwowa Inspekcja Weterynarii i Żywności będzie podlegała bezpośrednio Premierowi. Takie rozwiązanie wzorowane jest na podległości Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Aby zagwarantować bezstronność nowej instytucji konieczne jest jej „wyprowadzenie” z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Takie rozwiązanie proponuje zresztą w swoich raportach Najwyższa Izba Kontroli.

 

W nowej Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności utrzymane zostaną wysokie standardy w stosunku do osób pełniących w niej funkcje kierownicze. Nie do przyjęcia jest obecna propozycja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które chce, aby na czele nowej inspekcji stały osoby nieposiadające niezbędnych kompetencji i z dowolnym wyższym wykształceniem. Jedyną gwarancją bezpieczeństwa żywności, co proponujemy w naszym projekcie, jest powierzenie sterów Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności w ręce lekarzy weterynarii. Chcemy, aby obowiązywały ich wysokie wymagania merytoryczne oraz by byli wybierani na drodze transparentnego i obiektywnego konkursu. Chcemy także zapewnić im niezależność poprzez uniemożliwienie ich powoływania i odwoływania na skutek politycznych decyzji.

W zakładce Ogłoszenia zamieszczono wszystkie dokumenty dotyczące projektu wraz ze wzorem listy poparcia – o terminach składania podpisów i przekazywania do biura Izby będziemy informować.

 

Marek Wisła

 

Tekst pochodzi z opracowania: Argumenty za projektem obywatelskim ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności

 

 

Wybory 2017 - kryterium wyboru rejonu wyborczego

W związku z tworzeniem imiennych list członków rejonów wyborczych, które są niezbędne do przeprowadzenia wyborów w powiatach, informujemy poniżej.

Przy sporządzaniu list opieramy się na danych z Rejestru Lekarzy Weterynarii naszej Izby, przypominamy, że z przepisów art. 17 pkt. 1b ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych wynika obowiązek informowania Izby, o każdej zmianie tych danych w ciągu 30 dni.

Jeżeli dane uległy zmianie należy bezzwłocznie złożyć oświadczenie:

 

………..……..

imię i nazwisko

……………………..

miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………… - świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy - oświadczam, iż

a) nie wykonuję obecnie zawodu z powodu …………….. (renty, emerytury, poszukiwania pracy, urlopu macierzyńskiego/ wychowawczego, inne)

b) wykonuję obecnie zawód lekarza weterynarii w: ………………… (PIW, WIW, zakład leczniczy dla zwierząt, hurtownia farmaceutyczna, firma farmaceutyczna, inne – wymienić; nazwa i adres), tj. na obszarze Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Zawód lekarza weterynarii wykonuję w ramach …………………… (umowy o pracę, innej umowy cywilno-prawnej, stażu, wolontariatu, studiów doktoranckich, specjalizacyjnych, inne – wymienić) w: ……….…………. (PIW, WIW, zakład leczniczy dla zwierząt, hurtownia farmaceutyczna, firma farmaceutyczna, inne – wymienić; nazwa i adres), tj. na obszarze Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

……………………………………….

Podpis

Przynależność do rejonu wyborczego zależy od kryterium wykonywania zawodu:

                                  

„wykonujący zawód na obszarze rejonu wyborczego”

„zamieszkały na terenie rejonu wyborczego, nie wykonujący zawodu”

Nie wykonujący zawodu – należą do rejonu, w którym zamieszkują.

Wykonujący zawód – należą do rejonu, w którym pracują, jeżeli pracę wykonuje się w kilku powiatach koniecznością jest złożenie do 25 listopada 2016r. oświadczenia o wyborze rejonu, wg poniższego wzoru:

 

 

………..……..

imię i nazwisko

……………………..

miejscowość, data

Do Rady Okręgowej

Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Opolu

ul. Drzymały 29/1, 45-34 Opole

 

OŚWIADCZENIE o wyborze rejonu wyborczego

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1479) oraz uchwały Nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko–Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów, uprzejmie proszę

o umieszczenie mnie na liście wyborczej rejonu wyborczego: …………………………………………….

…………..….………..

podpis wnioskodawcy

 

Wybory 2017 - okręgi wyborcze i organizatorzy wyborów rejonowych

Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjęła uchwałę dotyczącą wyznaczenia rejonów wyborczych i osób nadzorujących przebieg wyborów:

 

Uchwała nr 77/VI/2016

Rady Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Opolu

z dnia 10.11.2016r.

w sprawie utworzenia rejonów wyborczych do przeprowadzenia wyborów delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu, zwołania zebrań rejonów wyborczych oraz trybu i zasad wyboru delegatów.

Na podstawie art. 26 ust. 3, 5 i 6 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izby lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1479) oraz § 3 -7 załącznika do uchwały KRL-W Nr 88/2016/VI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organachizb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Tworzy się następujące rejony wyborcze w Opolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w celu wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii o poszczególnych numerach i zasięgu:

Nr 1 „Brzeg - Ziemski” - Powiat Ziemski Brzeg;

Nr 2 „Głubczyce – Ziemski” – Powiat Ziemski Głubczyce;

Nr 3 „Kędzierzyn - Koźle – Ziemski” – Powiat Ziemski Kędzierzyn - Koźle;

Nr 4 „Kluczbork – Ziemski” – Powiat Ziemski Kluczbork;

Nr 5 „ Krapkowice – Ziemskie” – Powiat Ziemski Krapkowice;

Nr 6 „Namysłów – Ziemski” – Powiat Ziemski Namysłów;

Nr 7 „Nysa– Ziemski” – Powiat Ziemski Nysa;

Nr 8 „Olesno – Ziemski” – Powiat Ziemski Olesno;

Nr 9 „Opole – Ziemski” – Powiat Ziemski Opole;

Nr 10 „Prudnik – Ziemski” – Powiat Ziemski Prudnik;

Nr 11 „Strzelce Opolskie– Ziemski” – Powiat Ziemski Strzelce Opolskie;

Nr 12 „Opole-Grodzki” – Miasto Opole na prawach powiatu.

§ 2

Zwołuje się od 02 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r. zebrania w poszczególnych rejonach wyborczych w miejscach i terminach ustalonych przez Radę Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (dalej: Radę O.I.L-W) odrębną uchwałą.

§ 3

 1. Dokonuje się wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w propozycji 1 delegat na
  5 lekarzy
  weterynarii.

 2. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby lekarzy weterynarii należących do rejonu wyborczego przez liczbę delegatów ustaloną zgodnie z ust. 1, reszta dzielenia jest wyższa niż 3, zebranie lekarzy weterynarii rejonu wyborczego upoważnione jest do wyboru dodatkowego delegata.

 3. Na liście lekarzy weterynarii rejonu wyborczego umieszcza się lekarzy weterynarii wykonujących zawód na terenie tego rejonu, a w przypadku osób niewykonujących zawodu – zamieszkałych na jego terenie.

 4. Lista uczestników w poszczególnych rejonowych zebraniach wyborczych i liczba wybieranych na tych zebraniach delegatów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wyznacza się następujących członków Rady O.I.L.-W. do pełnienia nadzoru nad wyborami w czasie

rejonowych zebrań wyborczych:

Nr 1 „Brzeg -Ziemski” - lek. wet. Bartłomiej Kulka;

Nr 2 „Głubczyce – Ziemski” – lek. wet. Marek Wisła;

Nr 3 „Kędzierzyn - Koźle – Ziemski” – lek. wet. Marek Szaciłło-Kosowski;

Nr 4 „Kluczbork – Ziemski” – lek. wet. Sebastian Konwant;

Nr 5 „ Krapkowice – Ziemskie” – lek. wet. Karol Treffon;

Nr 6 „Namysłów – Ziemski” – dr n. wet. Jerzy Kil;

Nr 7 „Nysa– Ziemski” – lek. wet. Marek Wisła;

Nr 8 „Olesno – Ziemski” – lek. wet. Urszula Pękala-Duda;

Nr 9 „Opole – Ziemski” – lek. wet. Jerzy Borowiec;

Nr 10 „Prudnik – Ziemski” – lek. wet. Jarosław Misz;

Nr 11 „Strzelce Opolskie– Ziemski” – lek. wet. Mirosław Zawadzki;

Nr 12 „Opole-Grodzki” – lek. wet. Piotr Kluczniok,

którzy pełnić będą obowiązki w rejonowych zebraniach wyborczych zgodnie z terminami ustalonymi przez Radę O.I.L-W.

2. W przypadku braku możliwości uczestnictwa z ważnych powodów w zebraniu rejonu wyborczego osoby wyznaczonej do pełnienia nadzoru nad wyborami, zastępców wyznacza Prezes Rady OIL-W spośród członków Rady OIL-W.

§ 5

Przyjmuje się porządek zebrań i zasady wyborów w rejonach wyborczych określonych w załączniku do uchwały KRL-W Nr 88/2016/VI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organachizb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Wybory 2017 - terminy i miejsca wyborów rejonowych

Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjęła uchwałę dotyczącą terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów rejonowych:  

Uchwała nr  78/VI/2016

Rady  Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Opolu

z dnia 10 listopada 2016r.

w sprawie ustalenia miejsca i terminów zebrań w poszczególnych rejonach wyborczych do przeprowadzenia wyborów delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu.

         Na podstawie art. 20 ust.1 i art. 26 ust. 3, 5, 6  ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1479) oraz na podstawie  § 2  uchwały  Nr 77/VI/2016 Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu z dnia  10.11.2016 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych do przeprowadzenia wyborów delegatów na Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, zwołania zebrań rejonów wyborczych oraz trybu i zasad wyborów delegatów uchwala się, co następuje:

                                                           §  1.

 

Ustala się następujące terminy i miejsca zebrań wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii O.I.L-W.:

 

     12.01.2017 r. (czwartek) – PIW Krapkowice, godz. 10:00, dla rejonu nr 5

 12.01.2017 r. (czwartek) – PIW Głubczyce, godz.13:00,  dla rejonu nr 2

 12.01.2017 r. (czwartek) – WIW Opole Grodzki, godz. 20:00, dla rejonu nr 12

 18.01.2017 r. (środa) – PIW Nysa, godz.  10:00, dla  rejonu nr 7

 19.01.2017 r. (czwartek) – PIW Brzeg, godz. 13:00, dla rejonu nr 1

 19.01.2017 r. (czwartek) – PIW Kędzierzyn-Koźle, godz.13:00, dla rejonu nr 3

 19.01.2017 r. (czwartek) – Miejski Dom Kultury Olesno, godz. 14:00, dla rejonu nr 8

 19.01.2017 r. (czwartek) – siedziba OILW, ul. Drzymały 29/1, Opole, godz.16:00,  dla rejonu nr 9

  20.01.2017 r. (piątek) – PIW Namysłów, godz. 10:00,  dla rejonu nr 6

 26.01.2017 r. (czwartek) – PIW Prudnik, godz. 10:00, dla rejonu nr 10

26.01.2017 r. (czwartek) – PIW Strzelce Opolskie, godz. 10:00,  dla rejonu nr 11

26.01.2017 r. (czwartek) – PIW Kluczbork, godz. 13:00, dla rejonu nr 4

 

§ 2.

Dla przeprowadzenia wyborów przyjmuje się porządek zebrań ustalony w uchwale nr 77/VI/2016 Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu z dnia 10 listopada 2016 r.

§ 3. 

 

Upoważnia się do zmiany miejsc i terminów zebrań wyborczych Prezesa Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

ZEZWOLENIA NA LEKI PSYCHOTROPOWE - 16.11.2016

 

Prezes i Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informują, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych substancji psychotropowych lub środków odurzających (terminowe i bezterminowe) – tracą ważność z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Zmiany przepisów oznaczają, iż obecnie zgoda Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wydawana jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
Nowelizacja została wprowadzona ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2015 r., Nr 875, poz. 1830).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rzeczonej ustawy:

Zgody wydane na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stają się odpowiednio zgodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 albo 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i zachowują ważność do czasu upływu wskazanych w nich terminów ważności, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2017 r.


Mając na uwadze powyższe, wszyscy lekarze weterynarii posiadający i stosujący w celach medycznych substancje psychotropowe lub środki odurzające, powinni złożyć pilnie nowe wnioski o wydanie odpowiedniej zgody.

WZÓR WNIOSKU I DOKUMENTACJA KROK PO KROKU - W ZAKŁADCE ZLZ

 

Marek Wisła

Prezes OILW

Z ostatniej chwili:

KOMUNIKAT Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu, sygnowany znakiem OWIF.857.1.60.2016.IS z 15 listopada 2015r.:

Zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych leków odurzających i psychotropowych,

wydane po 1 lipca 2015r.   ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ DO KOŃCA OKRESU, NA KTÓRY ZOSTAŁY WYDANE!

wpis: mw.8.11.2016

 

Świadectwa zdrowia w przemieszczaniu świń_31.10.2016r.

 

Prezes i Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informują:

w Dzienniku Ustaw poz. 1770 ukazało sie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016r. zmieniające zasady zaopatrywania przesyłek świń w świadectwa zdrowia:

tym samym każdą przesyłkę świń zaopatruje się w świadectwo zdrowia nie wcześniej niż 24 godz. przed przemieszczeniem, poprzedzając czynność wystawienia świadectwa badaniem klinicznym. 

Marek Wisła

Prezes OILW

Więcej artykułów…

 1. Oferta pracy w Nysie_13.10.2016
 2. Oferta pracy WIW Opole_21.10.2016
 3. Zatory płacowe u urzędowych lekarzy weterynarii_22.09.2016
 4. Rusza Kampania Medialna 15.09.2016
 5. XXV - lecie Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej_26.11.2016r.
 6. Sesja naukowa w ZOO Opole - 3 października 2016r.
 7. Pismo PLW w Opolu do lekarzy weterynarii powiatu opolskiego grodzkiego i ziemskiego_8.09.2016
 8. Roszek najważniejszym krasnalem we Wrocławiu!_15.08.2016
 9. Komunikat Porozumienia Wielkopolskiego_2.09.2016
 10. Apel Głównego Lekarza Weterynarii - zakup nieoznakowanych świń na targowisku Sokoły_12.08.2016
 11. 12 ognisko ASF w Polsce - 12.08.2016
 12. Komunikat KRLW do lekarzy Weterynarii - 16.08.2016
 13. Skradziony Ambulans Weterynaryjny!
 14. Głosowanie na naszego Roszka !
 15. Szkolenie USG kotów 15.10.2016
 16. Szkolenie ASF - Opole 16.08.2016r.
 17. Funkcjonowanie Biura OILW w sierpniu 2016r.
 18. Wyrok NSA - internetowy handel lekami weterynaryjnymi, które można nabyć bez recepty jest zakazany
 19. Sprzedaż leków w Internecie_5.07.2016
 20. Velactis 12mg/ml - Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii
 21. I Opolski Weterynaryjny Spływ Kajakowy_zaproszenie na fotorelację
 22. Phillips - promocyjna oferta aparatów USG_28.06.2016
 23. II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Pieszym Maratonie Górskim - 6 sierpnia 2016r.
 24. Święto Weterynarii Opolskiej - fotorelacja 18.06.2016
 25. Apel Porozumienia Wielkopolskiego_17.06.2016
 26. Poparcie działań dla utrzymania priorytetów Inspekcji Weterynaryjnej
 27. Marsz górski „25 km na 25-lecie DIL-Wet.” - 10.09.2016
 28. Podziękowania od Rodziny zmarłego Kol. Mieczysława Zybera
 29. 27.05.2016 - Biuro OILW nieczynne. Składanie interpelacji na Posiedzenie Rady 2.06.2016r.
 30. Święto Weterynarii Opolskiej - coroczna impreza integracyjna_18.06.2016

Licznik

Odsłon artykułów:
218680
Joomla Templates - by Joomlage.com