Zamieszczamy materiały typu Q&A, w którym POLPROWET, KIL-W i PSLWMZ przygotowali odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania kaskady na podstawie unijnego prawa weterynaryjnego, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE, które weszło w życie  w lutym 2022 r.

Materiał dedykowany jest lekarzom weterynarii.

Nowa Kaskada Q&A 2022

Poniżej przekazujemy informację dotyczącą właścicieli ZLZ i inspektratów weterynarii

 

Do kiedy złożyć oświadczenie o zamrożenie cen energii elektrycznej?

Do 30 listopada 2022 mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz szkoły, szpitale, spółki komunalne oraz gminy powinni złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh.

Jeżeli oświadczenie zostanie złożone do 30 listopada maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenie złożone po 30 listopada skutkuje tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Informujemy, że w dniu 17 listopada 2022 r. Porozumienie Warszawskie organizuje manifestację przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa,

jeżeli popierasz taką formę dialogu z Ministerstwem i popierasz dotychczasowe działania,

zorganizujemy Ci przejazd do Warszawy wraz z delegacją i posiłkiem.

Deklaracje przyjmujemy do 16 listopada 2022 r. do godz. 12:00,

tel. 691 226 634

Prezydium OIL-W

 

  

 

Warszawa, dnia 4 listopada 2022 r. 

 

MANIFEST

KOMITETU PROTESTACYJNEGO POROZUMIENIA WARSZAWSKIEGO

DO KOLEŻANEK I KOLEGÓW WYWODZĄCYCH SIĘ ZE ŚRODOWISKA WETERYNARYJNEGO  

 

Jest początek listopada, a obietnice Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka ugrzęzły w martwym punkcie. Minister nie odpowiada na nasze prośby o spotkania i lekceważy nas na każdym kroku. Postawić więc można pytanie,  czy Wicepremier kiedykolwiek wcześniej był wobec naszego środowiska wiarygodny?

W tej chwili stoimy przed historycznym wyborem, wyborem który zaważy o naszej wspólnej przyszłości. W obliczu planów zastąpienia urzędowych lekarzy weterynarii przez pracowników pomocniczych, a więc realnej utraty przez wielu z nas źródła utrzymania, groźby braku rewaloryzacji płac dla części pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz braków środków w budżecie dla jednostek powiatowych, musimy zacząć DZIAŁAĆ!

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oszukali nas już dwukrotnie. Wicepremier Henryk Kowalczyk składał obietnice, zapraszał do negocjacji, natomiast kolejne terminy – koniec września, a następnie koniec października br. upływały i nic się nie wydarzyło. Nadszedł więc czas, kiedy musimy powiedzieć – mamy DOŚĆ!  

Pan Minister Henryk Kowalczyk wielokrotnie obiecywał dodatkowe pieniądze  w budżecie – zarówno dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (w tym dla pracowników wojewódzkich, granicznych i Głównego Inspektoratu) jak i dla urzędowych lekarzy weterynarii - do dziś się one nie pojawiły. Jakby tego było mało, środki na lipcowe podwyżki skokowe oraz etaty przyznane od października nie znalazły się w przyszłorocznym budżecie, nie było też środków na wzrost wynagrodzeń dla pominiętych w 2022 r. pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Takie działania przyczynią się, że nie będzie komu prowadzić badań w Zakładach Higieny Weterynaryjnej, nie będzie komu przeprowadzać kontroli granicznej, a szczebel koordynacji wojewódzkiej i centralnej Inspekcji Weterynaryjnej powoli upadnie.

Coraz częściej pojawia się też pytanie, czy pojawiające się nowe etaty w Inspekcji Weterynaryjnej mają na celu, aby etatowi pracownicy samodzielnie wykonywali wszystkie zadania bez konieczności pomocy wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii.  Może warto uświadomić Wam wszystkim, że etatyzacja wprowadzona "tylnymi drzwiami"  oraz wykorzystanie na dużą skalę pracowników pomocniczych stanowi realne zagrożenie miejsc pracy dla wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii i jest największe w historii.  Być może plan jest taki, aby to lekarze weterynarii pracowali jako personel pomocniczy  za 45 zł na godzinę, skoro nasi decydenci nawet nie szkolą takiego personelu? Takie rozwiązania mogą wejść w życie jeżeli nie sprzeciwimy się im w sposób radykalny.  W kontekście zagrożenia wojną, terrorem i chorobami zakaźnymi o zasięgu globalnym bezpieczeństwo żywności staje się dziś priorytetem, dlaczego więc próbuje się osłabić nadzór weterynaryjny nad bezpieczeństwem żywności?

Ten moment jest ostatnią chwilą by wziąć sprawy we własne ręce, wzywamy Was do przyłączenia się do akcji protestacyjnej! Ponieważ obietnice złożone przez Wicepremiera Henryka Kowalczyka nie zostały spełnione zgodnie z jego deklaracją, tj. do końca października, wzywamy do rozpoczęcia protestu całego środowiska zaangażowanego  w nadzór weterynaryjny.

 Jego początkiem powinno być wypowiedzenie umów zawartych z powiatowymi lekarzami weterynarii przez wyznaczonych lekarzy urzędowych w dniu  10 listopada 2022 roku i wejście na drogę sporów zbiorowych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w całej Polsce.

W dniu 17 listopada o godzinie 10.30 spotykamy się na pikiecie pod Ministerstwem Rolnictwa, gdzie zamierzamy wręczyć petycję Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi.  Tam też zorganizujemy konferencję prasową. Następnie weźmiemy udział  w organizowanym przez NSZZ Solidarność „Marszu Godności”.

Wzywamy Was, abyście byli w tym dniu z Nami! 

W sprawach organizacyjnych związanych z udziałem w proteście proszę zgłaszać się do swoich okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych i do organizacji związkowych na Państwa terenie.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego

OSOBY ZAINTERESOWANE PIKIETĄ I MARSZEM GODNOŚCI PROSZONE SĄ O KONTAKT Z BIUREM IZBY LUB BEZPOŚREDNIO PREZESEM OIL-W

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 31 października 2022 r. Biuro Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej będzie zamknięte, w sprawach nagłych pozostajemy w stałym kontakcie pod alarmowym tel. Prezesa OIL-W  663 488 149,

za niedogodności przepraszamy

Sebastian Konwant

Prezes OIL-W

 

Szanowni Państwo,

Sebastian Konwant Prezes Rady OIL-W uprzejmie informuje, że Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Opolu w dnia 23 września 2022 r. podjął uchwałę nr 8/2022 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej obowiązującej w Opolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu. 

  

Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Opolu działając na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140 t.j. z późn. zm.) uchwalił, wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii wpisanych do rejestru członków Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu.

 

Od dnia 1 października 2022 roku ustalono stawki w następującej wysokości:

  1. dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód:

- 59,00 zł bez ubezpieczenia OC i NW;

- 65,00 zł wraz z ubezpieczeniem OC i NW;

  1. dla  lekarzy weterynarii posiadających status bezrobotnych w rozumieniu ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz.U. 2022 poz. 690) bez prawa do otrzymywania zasiłku - 25,00 zł;
  2. dla lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu - 0,00 zł.

W zakładce Dokumenty umieszczono pełny teks uchwały.

(mw)

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Członkowie Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu

W dniu 23 września 2022 r. w restauracji Aquarele w Opolu odbył się I Sprawozdawczy Zjazd VIII Kadencji Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu.

W Zjeździe uczestniczyło 39 z 59 delegatów.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością goście:

  • dr n. wet. Wojciech Hildebrand (członek Prezydium KRL-W, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu),
  • lek. wet. Tomasz Wysocki (członek Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zastępstwie za Panią Prezes ŚIL-W),
  • lek. wet. Andrzej Klimowski (Prezes Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej),
  • Barbara Hamryszak Wice Prezes Opolskiej Izby Lekarskiej,
  • Andrzej Prygiel Wice Prezes Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej,
  • w zastępstwie za Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu, WIW reprezentował lek.wet. Witold Dereń
  • oraz nowi członkowie OIL-W.

Obrady Zjazdu rozpoczęły się pro memoria, dla tych którzy odeszli od nas od czasu ostatniego Zjazdu i uczczeniem ich minutą ciszy. Następnie wręczono zaświadczenia prawo wykonywania zawodu wraz z odebranie przyrzeczeń od nowych adeptów naszego zawodu .

Zjazd uchwalił nową składkę członkowską w wysokości 59 zł (+ 6zł od ubezpieczenia OC), która będzie obowiązywała od 1 października 2022 r. Zdecydowano o pozostawienia bez zmian pierwszą składkę dla absolwentów starających się o prawo wykonywania zawodu w wysokości 100 zł oraz bez zmiany pierwszą składkę dla lekarzy weterynarii starających się ponownie (po utracie, po zrzeczeniu się) PWZ.

Zjazd utrzymał decyzję o niepobieraniu składki członkowskiej od emerytów i rencistów niewykonujących zawodu lekarza weterynarii, po spełnieniu określonych w uchwale warunków.

Zjazd udzielił absolutorium Radzie i pozostałym organom Naszej Izby, uchwalił budżet na rok 2022 i kilka ważnych uchwał, w tym Apel do KRLW w sprawie zniesienia opłat ponoszonych przez zakłady lecznicze dla zwierząt za nadzór (IW) nad obrotem detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Dziękuję wszystkim przybyłym delegatom na Zjazd za udział i rzeczową dyskusję.

Jednocześnie pragnę poinformować, że zgodnie z § 36 Regulaminem Zjazdu protokół z obrad Zjazdu udostępnia się do wglądu po upływie 14 dni od dnia zakończenia Zjazdu w biurze Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu. Uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji lub delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w Opolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia protokołu do wglądu.

Sebastian Konwant

Prezes Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Licznik

Odsłon artykułów:
1479103
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com